Quay lại danh sách tài nguyên

THÔNG TIN VỀ KIỂM TRA VÀ PHÒNG NGỪA

THÔNG TIN VỀ KIỂM TRA

INFORMATION IN ENGLISH

Information on COVID-19 Screenings from Novant Health

Atrium Health Mobile Testing Unit Locations

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

Información sobre los exámenes COVID-19 de Novant Health

Ubicaciones de la unidad de pruebas móviles de Atrium Health

THÔNG TIN VỀ PHÒNG NGỪA

Những gì bạn cần biết:
Triệu chứng của coronavirus:
Thông tin cơ bản về
COVID-19:
Ngăn chặn sự lây lan của vi trùng:

NATURALIZE

CHARLOTTE

KHÁCH

See something that doesn't look right? Let us know

Guests from the Naturalize Charlotte Group: Login to the Group Portal here. City employees: Login to the City Portal here.

TÀI NGUYÊN

TÌNH NGUYỆN