TỰ NHIÊN

Nhập tịch là cách mà một người không được sinh ra ở Hoa Kỳ trở thành công dân Hoa Kỳ. Các  trang web quen thủy thổ Charlotte đóng vai trò như một nguồn tài nguyên cho những naturalizations tìm kiếm, mà còn là một nguồn lực cho công dân hiện tìm kiếm thông tin về quá trình và hoạt động tình nguyện cơ hội.

21.659

21, 659 là số người nhập cư ước tính ở quận Mecklenburg không phải là công dân nhưng có khả năng đủ điều kiện nhập tịch. Trang web Naturalize Charlotte tập trung vào việc kết nối những cư dân có khả năng đủ điều kiện này với các nguồn lực và hỗ trợ.

ĐÓNG GÓP

Người Mỹ mới ở Hạt Mecklenburg có vô số đóng góp về xã hội và văn hóa. Nhập tịch Charlotte nhằm mục đích hỗ trợ cư dân đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ để họ có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội của chúng tôi với tư cách là công dân Hoa Kỳ.

 ĐÓNG GÓP CỦA MỸ MỚI Ở QUẬN CỦA CHÚNG TÔI

Screen Shot 2019-06-25 at 4.38.55 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.39.19 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.39.37 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.40.03 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.40.16 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.40.38 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.41.09 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.41.33 PM.png
Screen Shot 2019-06-25 at 4.41.48 PM.png