Quay lại danh sách tài nguyên

LỚP VÀ CÔNG TRÌNH

Là một phần của cuộc phỏng vấn của bạn, bạn sẽ làm bài kiểm tra công dân, và bạn cũng có thể được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Anh. Nhiều tổ chức thành viên của Naturalize Charlotte cung cấp các buổi học và các lớp học cho Bài kiểm tra Công dân và Bài kiểm tra Tiếng Anh, và chúng tôi khuyến khích bạn kết nối với các tài nguyên họ cung cấp. Họ cũng có thể có các hội thảo về quá trình nhập tịch nói chung. Dưới đây là một lịch được thiết kế để kết nối bạn với các lớp học và hội thảo gần bạn.

BƯỚC TIẾP THEO:

Một phần của cuộc phỏng vấn là bài kiểm tra công dân. Trong khi các tổ chức thành viên của Naturalize Charlotte tổ chức các lớp học để giúp bạn học tập, bạn cũng có thể học trực tuyến. Chúng tôi đã soạn một danh sách các tài nguyên học tập mà bạn có thể sử dụng trên trang "Học công dân và tiếng anh".